Inžinerinės paslaugos

Statinio techninė priežiūra

Statinio techninės priežiūros tikslas – užtikrinti Statybos įstatymo bei statybos techninių reglamentų nustatytus statinio esminius reikalavimus per visą statinio ekonomiškai pagrįstą naudojimo trukmę.

Statinio techninę priežiūrą sudaro:

 • nuolatinis statinio būklės stebėjimas;
 • statinio periodinės ir specializuotos apžiūros;
 • remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

Nuolatiniai statinio stebėjimai vykdomi ne rečiau kaip kartą per mėnesį, stebėjimus atlieka statinio techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, darbuotojas, kuriam yra pavesta vykdyti nuolatinius statinio stebėjimus.  Nuolatinių stebėjimų metu vizualiai tikrinamos statinio pagrindinės konstrukcijos, fiksuojami pastebėti defektai, avarijų ar griūties pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, patalpų ir aplinkos sanitarinė būklė.

Statinių periodines ir specializuotas apžiūras sudaro:

 • kasmetinės statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūros, kurios atliekamos pasibaigus žiemos sezonui (atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus ir prieš prasidedant žiemos sezonui).

Gyvenamojo namo techninė priežiūra

Gyvenamojo namo naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką nustato statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 81-3504), kuris yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių (trijų ir daugiau butų) gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis.

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra

Negyvenamųjų pastatų techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“(Žin., 2004, Nr. 98-3658).

Elektros ūkio priežiūra

Elektros ūkio priežiūra (asmens, atsakingo už įmonės elektros ūkį, funkcijų vykdymas).

Vadovaujantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklėmis kiekvieno vartotojo elektros įrenginių priežiūrai privalo būti skiriamas atestuotas asmuo, atsakingas už elektros ūkį, jei turimų elektros įrenginių leista naudoti galia, esant trifaziui įvadui, yra didesnė kaip 30 kW.

UAB ,,Pajūrio sauga” atestuoti specialistai:

 • atliks elektros įrenginių apžiūrą;
 • vykdys elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimų laikymosi kontrolę;
 • informuos administraciją apie priimtus naujus normatyvinius dokumentus elektros įrenginių eksploatavimo saugos srityje;
 • teiks pasiūlymus elektros įrenginių eksploatavimo saugos būklei gerinti;
 • pildys elektros įrenginių eksploatavimo saugos norminiuose teisės aktuose numatytus žurnalus;
 • sudarys elektros įrenginių techninių apžiūrų, profilaktinių bandymų grafikus;
 • tvarkys elektros energijos sunaudojimo apskaitą, pateiks ataskaitinius dokumentus;
 • organizuos elektrotechnikos darbuotojų mokymus ir atestavimą;
 • parengs elektrotechnikos darbuotojų pareiginius nuostatus;
 • organizuos aprūpinimą ženklais ir žurnalais;
 • organizuos aprūpinimą asmeninėmis apsaugos nuo elektros priemonėmis, nustatytu periodiškumu organizuos jų patikrą;
 • organizuos varžų matavimus ir elektros maitinimo schemų sudarymą.

 

Pastato energinio naudingumo sertifikavimas

Statybos techniniame reglamente STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ pastato energinio naudingumo sertifikavimas apibrėžiamas kaip reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatąenerginio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai privalomi: naujai statomiems pastatams ir kapitaliai renovuojamiems pastatams, išskyrus pastatus, kurie yra kultūros paveldo statiniai, religinės veiklos, laikinus, poilsio paskirties, sodų paskirties, atskirai stovinčius, nedaug energijos sunaudojančius gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtus negyvenamuosius, nešildomus pastatus.

Pastatų sertifikavimas privalomas: statant, parduodant ar išnuomojant pastatus ar pastato dalis bei didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams.

Sertifikavimas turi būti atliktas: prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti; parduodant pastatą – prieš įforminant pastato pardavimą; išnuomojant pastatą – prieš įforminant pastato nuomą.

UAB „Pajūrio sauga“:

 • nustato pastato energinio naudingumo klasę ir išduoda pastato energinio naudingumo sertifikatą;
 • atlieka termovizinę pastato analizę.

 

Elektrofizinių varžų matavimai

Vadovaujantis Elektros įrenginių bandymo normomis ir apimtimis, visiems energijos vartotojams nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir valdomo turto nuosavybės formų, išskyrus buitinius elektros energijos vartotojus, prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant, privaloma nustatytu periodiškumu atlikti varžų matavimus.

UAB „Pajūrio sauga“ atlieka šiuos matavimus:

 • Apsauginių laidininkų vientisumo (pereinamųjų kontaktų) tikrinimas.
 • Įžemintuvo varžos matavimai.
 • Grandinės fazė – nulis parametrų matavimai.
 • Kilnojamų elektros įrankių (pvv: suvirinimo transformatorių) izoliacijos varžos matavimai.

Lietuvos Respublikos Valstybinė energetikos inspekcija 2009 m. gegužės 22 d. UAB „Pajūrio sauga“ išdavė atestatą  Nr. E-1404, suteikiantį teisę verstis elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V bandymo (varžų matavimo) darbais.Nemokamos specialistų konsultacijos

Skambinkite mums: +370 (616) 10691Mes randamės

Verpėjų g. 2,

LT-91265, Klaipėda

Darbo laikas

Pirm.– Penkt.: 8:00 – 17.00 val.

Šešt. – Sekm.: Nedirbame

Kontaktai

+370 (616) 10691

El. paštas: info@pajuriosauga.lt